FAHE Consulting

Arquitectura S.L.P.

 • Redacció de Projectes Bàsics i d’Execució                          
 • Direcció d’obres
 • Direcció d’Execució
 • Direcció Integrada del Projecte – Project Management  
 • Redacció d’Estudis Urbanístics  
 • Desenvolupament d’Estudis Previs de Projectes
 • Coordinació de Seguretat i Salut
 • Redacció de llicències medio-ambientals    
 • Amidaments i Pressupostos
 • Projectes d’Instal·lacions
 • Desenvolupament d‘estudis econòmics i de viabilitat